ما خواهان کیفیت هستیم شما چطور ؟!

دستگاه فرز CNC

R-Man5


کورس حرکتی محورها: X1000 Y500 Z500mm


کنترلر : زیمنس 808D


 سرو موتورمحورها: 1.8kW


سرو اسپیندل: 7.5kW


اسپیندل: 6000 RPM


سیستم حرکتی: لینیر و بال اسکرو


مورس: BT40


ابزارگیر پنوماتیکی ، روغن کاری اتوماتیک

دستگاه فرز CNC

R-Man4


کورس حرکتی محورها: X800 Y500 Z500mm


کنترلر: زیمنس 808D


سرو موتور محورها: 1.8Kw


سرو اسپیندل: 7.5Kw


اسپیندل: 6000 Rpm


سیستم حرکتی: لینیر و بال اسکرو


سرو محور Z ترمزدار و دارای وزنه تعادل


مورس: BT40


کاور: فول     کابین: فول


ابزارگیر پنوماتیکی ، روغن کاری اتوماتیک

دستگاه فرز CNC

R-Man3


کورس حرکتی محورها: X600 Y400 Z400mm


کنترلر: یوهایی


سرو موتور محورها: 1.8Kw


سرو اسپیندل: 5.5Kw


اسپیندل: 6000 Rpm


سیستم حرکتی: لینیر و بال اسکرو


مورس: BT40


کاور: فول     کابین: فول


ابزارگیر پنوماتیکی ، روغن کاری اتوماتیک

دستگاه فرز CNC

R-Man2


کورس حرکتی محورها: X500 Y400 Z400mm


کنترلر: یوهایی


سرو موتور محورها: 1.8Kw


سرو اسپیندل: 4Kw


اسپیندل: 3000 Rpm


سیستم حرکتی: لینیر و بال اسکرو


مورس: BT40


کابین: نیم


ابزارگیر دستی ، روغن کاری دستی